Regulamin korzystania z obiektu klubu fitness Gymmy More położonego w Gdyni przy ul. Władysława IV 59

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania z obiektu w celach sportowych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych oraz korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu obiektu. Korzystanie z obiektu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i w zakresie uzgodnionym z właścicielem klubu.

§ 2
Obiekt jest udostępniany użytkownikom od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:45. W razie potrzeby lub konieczności godziny funkcjonowania obiektu mogą ulec zmianie.

§ 3
Udostępnianie siłowni, sali fitness i gabinetów specjalistycznych odbywa się na podstawie umowy o wynajem lub po wykupieniu członkostwa bądź treningów personalnych w siedzibie klubu.

§ 4
Wykupienie członkostwa oraz treningów personalnych nie upoważnia do samodzielnego korzystania z obiektu i nie zwalnia z konieczności rezerwacji terminu.

§ 5
Po spełnieniu warunków określonych w § 3 niniejszego regulaminu oraz braku innych przeciwwskazań właściciel klubu lub wyznaczona przez niego osoba powinna udostępnić obiekt.

§ 6
Zajęcia na siłowni oraz na sali fitness mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem prowadzącego zajęcia trenera, kierownika grupy lub osoby dorosłej.

§ 7
Udostępnienie sali fitness możliwe jest wyłącznie w celu przeprowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych, tanecznych, rekreacyjnych lub fizjoterapeutycznych.

§ 8
Wszystkie osoby korzystające z siłowni i sali fitness mają obowiązek posiadać strój sportowy oraz obuwie zmienne. Na salach sportowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków.

§ 9
Korzystanie z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu siłowni i sali fitness może odbywać się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pod nadzorem prowadzącego zajęcia trenera, kierownika grupy lub osoby dorosłej.

§ 10
Przebywającym na terenie obiektu nie wolno wchodzić na salę oraz uruchamiać i używać sprzętu sportowego bez zgody właściciela klubu, trenera, kierownika grupy lub pracownika klubu.

§ 11
Właściciel klubu lub osoba przez niego wyznaczona może kontrolować przebieg zajęć prowadzonych na salach sportowych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub wystąpienia innej konieczności może przerwać zajęcia i uniemożliwić dalsze korzystanie z sal sportowych.

§ 12
Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania porządku i poszanowania innych osób znajdujących się na terenie obiektu.

§ 13
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, wnoszenia
i spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających oraz posiadania broni i innych niebezpiecznych narzędzi lub materiałów.

§ 14
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie obiektu ponosi osoba, która dokonała szkody w trakcie korzystania z obiektu. Właściciel klubu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu. Właściciel klubu oraz zarządca budynku nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

§ 15
Lobby, siłownia, sala fitness oraz wejście do gabinetów specjalistycznych są całodobowo monitorowane.

§ 16
Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie obiektu.

§ 17
Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją.

§ 18
W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Logo Gymmy More